Socialfonden - Ett verktyg för att skapa fler och bättre jobb

Övergripande mål

Det övergripande målet för Socialfonden är "ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud".

I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetens-utveckling och motverkar utanförskap. Under perioden 2007–2013 satsas över 12 miljarder kronor på att hjälpa kvinnor och män att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete. Socialfonden är uppdelat i två områden.

Område 1 – Kompetensförsörjning

Deltagarna i projekten är sysselsatta och projekten ska:

 1. Underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav.
   
 2. Öka kunskapen i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas.
   
 3. Öka kunskapen i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas.

Område 2 – Ökat arbetskraftsutbud

Deltagarna i projekten har varit borta från eller inte kommit in i arbetslivet. Projekten ska:

 1. Underlätta för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden samt öka deras möjligheter arbeta utifrån sina egna förutsättningar.
   
 2. Underlätta för unga att etablera sig i arbetslivet och se till att de inte hamnar i utanförskap.
   
 3. Underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet.
   
 4. Underlätta för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet.

På nationell nivå finns en övervakningskommitté som följer upp Socialfondens arbete och säkrar genomförandets kvalité och effektivitet.