2014-2020

Arbetet med att utforma EU-stödet för perioden 2014-2020 pågår för fullt under våren  och sommaren 2013

Nästa programperiod omfattar åren 2014-2020

Förslaget till program för den regionala fonden ska lämnas till Regeringskansliet senast den 15 september i år och analysen till det nationella programmet för socialfonden ska lämnas senast den 15 maj i år.

Utgångspunkterna för programarbetet är att 80 % av insatserna i den regionala fonden ska omfatta följande fyra områden:

Utgångspunkterna för programarbetet är att 80 % av insatserna i den regionala fonden ska omfatta följande fyra områden: 

  1. Forskning och innovationer
  2. IKT (informations- och      kommunikationsteknik)
  3. Små och medelstora företags      konkurrenskraft
  4. Övergången till koldioxidsnål      ekonomi

 

För sociala fonden ska följande tematiska mål prioriteras: 

  1. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet
  2. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom
  3. Investera i utbildning och livslångt lärande genom att utveckla infrastrukturen inom området